Warunki użytkowania

ZASADY I WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Umowa; Formularz zamówienia usług. Niniejsza Umowa, wraz z załącznikami (zwana zbiorczo "Umową"), została zawarta pomiędzy przedsiębiorcą (zwanym dalej "Klientem") wskazanym w dołączonym do Umowy zamówieniu lub zamówieniu internetowym ("Zamówienie") a spółką Monster Polska Sp. z o.o. ("Monster"). Zamówione usługi ("Usługi") wymieniono w dołączonym Zamówieniu. Podlegają one warunkom niniejszej Umowy. Strony internetowe, o których mowa w niniejszej Umowie ("Strony"), obejmują wszelkie strony internetowe pozostające pod kontrolą (częściową lub inną) spółki Monster lub podmiotów z nią powiązanych lub stowarzyszonych.

2. Okres obowiązywania i warunki wypowiedzenia Umowy. Okres obowiązywania niniejszej Umowy ("Okres obowiązywania Umowy") rozpocznie się z Datą rozpoczęcia Umowy, podaną w Zamówieniu ("Data rozpoczęcia Umowy") i (jeżeli nie określono inaczej w Zamówieniu) zakończy się, gdy nastąpi wcześniejsze z następujących wydarzeń: (i) upływ jednego roku od Daty wejścia w życie Umowy lub (ii) wygaśnięcie ważności ostatniego z produktów zakupionych przez Klienta. Niniejsza Umowa, poza przypadkami wymienionymi poniżej, nie może zostać rozwiązana przez żadną ze stron. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed końcem Okresu obowiązywania Umowy będą świadczone nadal, zgodnie z zasadami niniejszej Umowy, do końca uzgodnionego okresu. Spółka Monster ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Klienta, w przypadku gdy: (a) Klient rozpocznie lub wyrazi zgodę na rozpoczęcie procedur przewidzianych w przepisach o upadłości lub dokona cesji swojego majątku na rzecz wierzycieli, lub zawnioskuje bądź wyrazi zgodę na ustanowienie zarządcy komisarycznego, likwidatora, administratora lub innego podobnego zarządcy, lub w stosunku do Klienta wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie w ramach przepisów o upadłości, lub całość bądź część jego majątku zostanie przejęta, lub (b) spółka Monster rozwiąże którąkolwiek z innych umów zawartych z Klientem z powodu naruszenia jej postanowień. W każdym z takich przypadków spółka Monster będzie mieć prawo do przyspieszenia terminu wymagalności wszelkich kwot płatnych w ramach niniejszej Umowy oraz do obciążenia Klienta wszelkimi poniesionymi przez nią kosztami, w tym kosztami prawnymi. Każda ze stron ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy, w przypadku gdy druga strona dopuści się rażącego naruszenia jej warunków a takie naruszenie nie zostanie skorygowane w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o fakcie naruszenia. Postanowienia zawarte w punktach 2, 3, 4, 8, 9 oraz 10 obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

3. Warunki płatności. Jeśli w Zamówieniu lub fakturze nie ustalono innych warunków, termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia. W przypadku jakichkolwiek należności niezapłaconych w terminie, spółka Monster ma prawo naliczać odpowiednie odsetki ustawowe. W przypadku gdy Klient w ramach niniejszej Umowy zobowiązany jest do wpłaty zaliczki, jej kwota musi zostać przeznaczona na poczet należności wymagalnych na koniec obowiązywania Umowy. Na pozostałe kwoty płatne w ramach niniejszej Umowy od Daty wejścia Umowy w życie wystawiane będą faktury w systemie miesięcznym, aż do zafakturowania całego salda. Spółka Monster może według własnego uznania wystawiać faktury elektroniczne, przesyłane do Klienta za pośrednictwem wiadomości email. Klient ponosi odpowiedzialność za płatność wszelkich bieżących lub wprowadzonych w przyszłości podatków od sprzedaży, użytkowania, akcyz i innych podatków mających zastosowanie w przypadku Usług. W przypadku gdy którakolwiek z faktur nie zostanie uregulowana w terminie określonym w niniejszym punkcie, Zamówieniu lub na fakturze, spółka Monster ma prawo przyspieszyć termin wymagalności kwoty jeszcze niezafakturowanej, należnej z tytułu niniejszej Umowy. Jeśli klient dokona nadpłaty faktury, będzie on zobowiązany zawnioskować o jej zwrot w ciągu sześciu miesięcy od dokonania nadpłaty. Noty kredytowe za nadpłaty ważne są jedynie przez sześć miesięcy od daty wystawienia. Opłaty uiszczone za Usługi są bezzwrotne, z wyjątkiem rozwiązania Umowy z powodu istotnego naruszenia jej postanowień przez spółkę Monster. W takim przypadku spółka Monster zobowiązana jest dokonać zwrotu na rzecz Klienta kwot przedpłaconych za Usługi niewyświadczone w chwili rozwiązania Umowy. Do odbioru i otrzymywania płatności spółka Monster może upoważnić osobę trzecią. Spółka Monster ma prawo do przeprowadzania okresowej oceny zdolności kredytowej Klienta. Spółka Monster zastrzega sobie prawo do odmowy rozszerzenia limitu kredytowego dla Klienta oraz ma prawo wymagać dokonania przedpłaty przez Klienta przed rozpoczęciem świadczenia Usług. Spółka Monster ma prawo do zaliczenia wszelkich kwot otrzymanych od Klienta na poczet kwot wymagalnych w ramach niniejszej Umowy lub innej umowy z Klientem. Klient wyraża zgodę na opłacanie wszystkich faktur w całości i bez potrąceń. Usługi zakupione w ramach niniejszej Umowy mogą być wykorzystywane wyłącznie przez członków grupy Klienta, za uprzednią zgodą spółki Monster. Klient ponosi odpowiedzialność za płatność należności za wszelkie Usługi zakupione w ramach niniejszej Umowy, w przypadku gdy dowolna spółka należąca do jego grupy korzysta z Usług w ramach niniejszej Umowy. W przypadku gdy Klient działa w charakterze przedstawiciela swojego odbiorcy, Klient ponosi odpowiedzialność za płatność wszelkich kwot należnych z tytułu niniejszej Umowy, bez względu na to, czy płatność ta została uregulowana Klientowi przez jego odbiorcę. Jeśli Klient jest nowym klientem, dokonującym płatności w ramach systemu polecenia zapłaty, wymagane będzie wypełnienie pełnomocnictwa, które zostanie wysłane oddzielnie do Klienta (pełnomocnictwo takie zawierać będzie: numer rachunku bankowego Klienta, numer rozliczeniowy banku, nazwę banku oraz nazwę posiadacza rachunku). Jeśli Klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywał płatności na rzecz spółki Monster za pośrednictwem polecenia zapłaty, spółka Monster będzie nadal korzystać z danych bankowych podanych przez Klienta, do czasu otrzymania powiadomienia od Klienta dotyczącego ich zmiany. Klient musi być posiadaczem konta umożliwiającego płatności w systemie polecenia zapłaty. Klient oświadcza, iż jest posiadaczem konta umożliwiającego płatności w systemie polecenia zapłaty, oraz że dokonał autoryzacji niezbędnej do realizacji poleceń zapłaty. Klient upoważnia swój bank do ujawniania spółce Monster oraz jej podwykonawcom i przedstawicielom danych konta bankowego Klienta w stopniu niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się poinformować spółkę Monster w przypadku wygaśnięcia upoważnienia do dokonywania płatności w systemie polecenia zapłaty. W przypadku niezrealizowania płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać płatności należnej kwoty w inny sposób, wraz z kosztami poniesionymi przez spółkę Monster w związku z niepowodzeniem transakcji płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty.

5. Prawo własności. Jeśli Zasady i warunki dotyczące Produktów nie stanowią inaczej, odnośnie relacji pomiędzy spółką Monster a Klientem, wszelkie oferty pracy, reklamy i/lub materiały wideo dostarczone przez Klienta do publikacji na dowolnej ze Stron, a także wszelkie prawa własności intelektualnej oraz inne prawa majątkowe są i pozostaną własnością Klienta. Klient przyznaje spółce Monster i podmiotom z nią powiązanym nieodwołalną, w pełni opłaconą, niewyłączoną, nieograniczoną terytorialnie licencję uprawniającą do wykorzystywania, kopiowania, publikowania, odtwarzania, wyświetlania i dystrybucji we wszelkich środkach przekazu, w tym w Internecie ofert pracy, reklam i/lub materiałów wideo dostarczonych przez Klienta (w całości lub w części). Klient przyznaje również spółce Monster niewyłączną, wolną od tantiem, niezbywalną, ograniczoną licencję uprawniającą do wykorzystywania, odtwarzania, kopiowania i publikacji we wszelkich środkach przekazu, w tym w Internecie należących do Klienta znaków towarowych, logo i innych elementów własności intelektualnej, dostarczonych spółce Monster, wyłącznie w związku z jej zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy. Spółka Monster zachowuje wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawo do czerpania korzyści majątkowych oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z: (i) technologią i oprogramowaniem zawartym na Stronach lub stanowiącym element dowolnej ze Stron oraz (ii) zawartością (z wyjątkiem zawartości należącej do Klienta, w sposób opisany powyżej) Stron i wszystkich elementów, które stanowią część (lub kolekcję bądź kompilację) dowolnego z powyższych.

6. Warunki korzystania z serwisu. (a) Jeśli Klient jest agencją rekrutacyjną, oferty pracy mogą być publikowane wyłącznie z użyciem logo lub oznaczeń Klienta. Jeśli Klient jest agencją reklamową, oferty pracy mogą być publikowane wyłącznie z użyciem logo lub oznaczeń zleceniodawcy Klienta lub użytkownika końcowego, zgodnie z Zamówieniem. W innych przypadkach Klient zobowiązany jest wykorzystywać wszelkie Usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy wyłącznie do celów związanych z działalnością własną oraz nie prowadzić ich odsprzedaży ani nie przekazywać ich osobom trzecim. Klient nie ma prawa publikować ofert pracy z użyciem logo i/lub oznaczeń nie należących do niego. (b) Klient przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest przestrzegać Warunków korzystania z serwisu na każdej ze Stron, z której korzysta. Warunki korzystania z poszczególnych Stron dostępne są na stronach głównych pod odnośnikiem "Warunki użytkowania". W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami korzystania z dowolnej ze Stron a postanowieniami niniejszej Umowy, postanowienia Umowy mają charakter nadrzędny. (c) Spółka Monster zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług oferowanych Klientowi i/lub wszystkich haseł i innych kodów dostępów, w przypadku gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że Klient naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Klientem, bądź jakichkolwiek Warunków korzystania z serwisu.

7. Ograniczona gwarancja. Spółka Monster gwarantuje świadczenie Usług w sposób profesjonalny, zgodnie z dominującymi standardami branżowymi. Poza zapisem powyższym, spółka Monster nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji lub rękojmi, w tym gwarancji sprzedawalności ani przydatności do określonych celów, nie gwarantuje, że Usługi i Strony nie naruszają praw osób trzecich, a także nie gwarantuje funkcjonowania ani kompatybilności z określonymi przeglądarkami, ani rezultatów korzystania z Usług lub Stron.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności. Każda ze stron (nazywana w takim przypadku "Stroną zabezpieczającą") zobowiązana jest zwolnić z odpowiedzialności drugą stronę, podmioty z nią powiązane oraz kadrę zarządzającą, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli (nazywanych w takim przypadku indywidualnie "Stroną zabezpieczoną", a łącznie "Stronami zabezpieczonymi") w związku z wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami osób trzecich – w tym również z roszczeniami związanymi ze zwrotem kosztów prawników i księgowych – powstałymi w wyniku: (a) naruszenia lub domniemanego naruszenia wszelkich praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw majątkowych strony trzeciej, wynikającego bezpośrednio lub związanego z (i) w przypadku spółki Monster, świadczeniem Usług, oraz (ii) w przypadku Klienta, dostarczaniem materiałów do publikacji na dowolnej Stronie przez lub w imieniu Klienta, (b) w przypadku spółki Monster, rażącym niedbalstwem, umyślnym działaniem lub zniesławieniem wynikającym lub związanym z korzystaniem z Usług. Zobowiązania Strony zabezpieczającej w ramach niniejszej Umowy obowiązują wyłącznie w przypadku gdy Strona zabezpieczona powiadomi Stronę zabezpieczającą na piśmie o zaistnieniu takich roszczeń, działań lub wymagań.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności stron w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Poza zobowiązaniem Strony zabezpieczającej w ramach punktu 8, oraz bez ograniczania zobowiązań płatniczych Klienta z tytułu niniejszej Umowy, (a) żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do drugiej strony (ani w stosunku do żadnej osoby wysuwającej roszczenia na podstawie praw drugiej strony) za szkody uboczne, pośrednie i wtórne – w tym utratę przychodów lub zysków, utratę możliwości działań biznesowych bądź utratę danych – wynikające bezpośrednio lub związane z niniejszą Umową bądź usługami świadczonymi w jej ramach, bez względu na to, czy strona odpowiedzialna lub strona, wobec której zachodzi domniemanie odpowiedzialności, została poinformowana, miała inne powody, aby wiedzieć lub wiedziała o możliwości wystąpienia zdarzeń powyższych, oraz (b) maksymalny zakres odpowiedzialności każdej ze stron w związku z niniejszą Umową, produktami i usługami świadczonymi w jej ramach, a także Stronami internetowymi, nie przekroczy kwoty zapłaconej lub należnej ze strony Klienta na rzecz spółki Monster w okresie obowiązywania Umowy.

10. Pozostałe postanowienia. W zakresie korzystania lub świadczenia Usług, każda ze strona wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących pracy, zatrudnienia i ochrony danych osobowych. Klient wyraża również zgodę na to, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia czynniki takie, jak wiek, płeć, przekonania religijne, stan zdrowia, orientacja seksualna czy pochodzenie etniczne, bądź podobne informacje przekazane przez aplikanta, nie będą brane pod uwagę. Każda ze stron niniejszej Umowy działa jako niezależny wykonawca. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako utworzenie spółki osobowej, spółki typu joint venture ani powstanie jakiegokolwiek innego stosunku przedstawicielstwa pomiędzy spółką Monster a Klientem lub jego pracownikami bądź przedstawicielami. Niniejsza Umowa, która może zostać sporządzona w kilku egzemplarzach, stanowi całość porozumienia stron odnośnie transakcji i kwestii nią uregulowanych i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy (zarówno ustne, jak i pisemne), a także wszelkie zamówienia i inne zasady i warunki współpracy lub zasady zakupów inne niż te dostarczone przez spółkę Monster Klientowi w przeszłości lub te, które mogą być dostarczone przez spółkę Monster Klientowi w przyszłości. Wszelkie modyfikacje treści i odstąpienia od wykonywania swoich praw w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron. Z wyjątkiem postanowień punktu 3, żadna ze stron nie ma prawa dokonać cesji niniejszej Umowy w całości lub w części, poprzez fuzję, sprzedaż aktywów lub udziałów bądź transfer, ani w żaden inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody strony niedokonującej cesji, poza – w przypadku spółki Monster – (i) cesjami związanymi z fuzją, konsolidacją, restrukturyzacją bądź sprzedażą całości lub większości zasobów spółki, lub (ii) cesjami na rzecz strony kontrolującej, kontrolowanej lub pozostającej pod wspólną kontrolą z spółką Monster (każda z takich cesji nazywana będzie "Cesją dozwoloną"). Żadna ze stron nie polega na oświadczeniach ani gwarancjach drugiej strony, które nie zostały wyraźnie wyrażone w niniejszej Umowie. Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez którąkolwiek ze stron z przysługujących jej w ramach niniejszej Umowy praw lub środków prawnych nie oznacza zrzeczenia się ich. Ponadto jednorazowe lub częściowe skorzystanie bądź nieskorzystanie z takich praw lub środków prawnych nie wyklucza skorzystania z nich w terminie późniejszym, ani nie wyklucza skorzystania z innych praw i środków prawnych przysługujących stronom w ramach niniejszej Umowy. W przypadku gdy właściwy organ władzy uzna którekolwiek z postanowień niniejszych warunków za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie zostanie wyłączone z pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory pomiędzy Klientem i spółką Monster, dotyczące niniejszej Umowy, rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, a strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wykonanie niniejszej Umowy przez każdą ze stron objęte jest zastrzeżeniem siły wyższej. Wszelkie powiadomienia przekazywane w związku z niniejszą Umową należy przesyłać pocztą priorytetową za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, na adresy podane w Zamówieniu. Za datę powiadomienia uznaje się rzeczywistą datę dostarczenia. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być egzekwowane przez podmiot niebędący jej stroną.

Monster Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000026127
NIP: 527-22-29-937 Kapitał zakładowy: 100.000 PLN

PRODUKTY DOSTĘPNE

1. OFERTA PRACY
Oferta pracy jest ogłoszeniem o wolnym stanowisku pracy opublikowanym na Stronie określonej w Zamówieniu. Oferty pracy mogą być publikowane poprzez zastosowanie narzędzia publikacyjnego firmy Monster (MOHR/MHX), zastosowanie serwera z Business Gateway (BGW) lub narzędzia firm zewnętrznych, zgodnie z Zamówieniem.

Oferty pracy to "Oferty o ograniczonym zasięgu geograficznym" lub "Oferty o szerokim zasięgu geograficznym". Pozwalają one Klientowi publikować oferty pracy (i) o okresie ważności podanym w Zamówieniu oraz (ii) ograniczone terytorialnie, zgodnie z Zamówieniem, lub dla dowolnej lokalizacji, na Stronach (lub ich częściach) określonych w Zamówieniu. Oferty pracy muszą być publikowane w czasie obowiązywania Umowy, po upływie której ważność wszystkich wygasa. Każda oferta pracy może zawierać opis tylko jednego (1) stanowiska w jednej lokalizacji i w jednej kategorii, do trzech zawodów i trzech branż w jednej kategorii z zastrzeżeniem Ofert o szerokim zasięgu geograficznym. Klient może publikować więcej niż jedną lokalizację dla danej kategorii (jak określono w Zamówieniu). Każda oferta pracy opublikowana w czasie obowiązywania umowy będzie ważna maksymalnie przez okres trwania podany w Zamówieniu, nawet w przypadku gdy ważność oferty przekracza datę upływu Okresu obowiązywania Umowy.

Każda (1) ponowna aktywacja wygasłej oferty pracy, (2) przerwanie publikacji lub wznowienie oferty pracy, (3) zmiana na Stronie (za wyjątkiem sytuacji, gdy nabywany produkt rekrutacyjny umożliwia publikację na kilku Stronach) lub (4) zmiana kodu referencyjnego oferty pracy w przypadku publikacji za pośrednictwem BGW stanowi publikację dodatkowej oferty pracy. Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferty pracy widoczne na Stronach będą pojawiać się również w wynikach wyszukiwania na innych stronach internetowych.

Zgodnie z postanowieniami Zamówienia, oferta pracy może być odświeżana automatycznie co 30 dni.

Klient oświadcza, że wszelkie oferty pracy publikowane przez niego na Stronie odnosić będą się do rzeczywistych stanowisk pracy i nie będą ogólnymi opisami stanowisk. Z zastrzeżeniem kwestii uzgodnionych w Zamówieniu, Klient wyraża zgodę na rezygnację z publikacji na Stronach ofert pracy, które: (i) są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa; (ii) zawierają odnośniki do stron konkurencyjnych dla spółki Monster; (iii) zawierają ukryte, nieistotne lub mylące słowa kluczowe; (iv) zawierają systemy piramidowe, wymagają członkostwa w klubie, ustanowienia stosunku dystrybucji lub przedstawicielstwa, bądź stanowią inną ofertę współpracy wymagającą dokonywania płatności z góry lub płatności okresowych, są ofertami opartymi na systemie prowizyjnym (chyba że oferta jasno określa, że wiąże się wyłącznie z wynagrodzeniem w postaci prowizji i wyraźnie opisuje sprzedawany produkt lub usługę, ), bądź wymagają rekrutacji innych członków, poddystrybutorów lub subagentów; (v) zawierają logo lub oznaczenia inne niż te stanowiące własność Klienta z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 Warunków; (vi) zawierają hiperłącza do strony rekrutacyjnej Klienta; (vii) zawierają hiperłącze do stron, na których publikowane są materiały zniesławiające, obraźliwe, obsceniczne bądź mające charakter gróźb, lub które w opinii spółki Monster, mogą spowodować dyskomfort, rozdrażnienie lub niepokój, w tym między innymi materiały, opinie lub przekazy zawierające treści rasistowskie, seksistowskie, groźby, treści dyskryminujące, wulgarne lub z innych przyczyn niestosowne.

Spółka Monster zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia ofert pracy niezgodnych z zasadami lub też treści opublikowanych na którejkolwiek ze Stron, które nie zostały zakupione przez Klienta.

2. WYRÓŻNIENIE OFERTY PRACY NA LIŚCIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA (POGRUBIENIE)
Usługa ta umożliwia Klientowi wyróżnienie stanowiska na liście wyników wyszukiwania wszystkich ofert poprzez pogrubienie czcionki.

3. ODŚWIEŻANIE OFERTY PRACY
Usługa Odświeżania umożliwia Klientowi odświeżanie ofert pracy jednokrotnie lub wielokrotnie podczas okresu ważności publikacji. Po odświeżeniu oferty pracy będzie ona przeniesiona na początek listy wyników wyszukiwania ofert pracy, a data publikacji zostanie zaktualizowana.

4. LOGO W OFERCIE PRACY
Logo w ofercie pracy umożliwia Klientowi wstawienie własnego logo do oferty pracy celem dopełnienia stylu oraz wymowy publikacji.

5. LOGO NA LIŚCIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA OFERT PRACY
Logo na liście wyników wyszukiwania ofert pracy jest opcją umożliwiającą Klientowi umieszczenie własnego logo na liście wszystkich wyników wyszukiwania.

6. SZATA GRAFICZNA (CJB)
Usługa budowania marki Klienta ("Client Job Branding", "CJB") to szata graficzna oferty pracy stworzona przez spółkę Monster na potrzeby Klienta. Celem CJB jest spotęgowanie efektu i dopełnienie stylu oraz wymowy kampanii prowadzonych przez Klienta. CJB Designer (Projektant CJB) charakteryzuje się większym stopniem zaawansowania szablonu publikacji ofert umożliwiającym zawarcie dodatkowych informacji dostarczonych przez Klienta, w tym zdjęć i elementów graficznych.

7. JEDNOSTANOWISKOWA LICENCJA CV
Licencja na korzystanie z bazy CV umożliwia Klientowi dostęp do bazy CV spółki Monster, zawierającej życiorysy (CV) osób poszukujących pracy („Baza CV”). „ Jednostanowiskowa licencja CV” jest licencją dla użytkownika indywidualnego, pozostającego pod kontrolą Klienta ("Użytkownik bazy CV"), umożliwiającą dostęp do Bazy CV za pośrednictwem jednego indywidualnego hasła w zakresie określonego rodzaju danych i na okres (np. w zasięgu krajowym lub lokalnym) sprecyzowany w Zamówieniu. Każda licencja na korzystanie z bazy CV podlega zasadom rozsądnego użytkowania, w tym limitowi 20.000 wyświetleń CV w ciągu 12 miesięcy (limit ten jest proporcjonalnie zmniejszany w przypadku licencji o krótszym okresie ważności). Jedno wyświetlenie CV oznacza otwarcie CV wyświetlonego w wynikach wyszukiwania. Przykłady jednego wyświetlenia CV uwzględniają między innymi wykonanie przez Użytkownika bazy CV następujących czynności: (a) otwarcie CV, (b) otwarcie i wydrukowanie CV, (c) otwarcie CV i przesłanie go e-mailem, (d) otwarcie i dodanie CV do folderu lub (e) dodanie CV do folderu bez otwierania go. Kilkakrotne wyświetlenie CV ma miejsce, gdy Użytkownik bazy CV otwiera i zamyka to samo CV kilka razy (uwaga: przy danym CV pojawi się ikona "Obejrzane" informująca o tym, że Użytkownik bazy CV już wyświetlił dane CV). Po umieszczeniu CV w folderze, Klient może otwierać je wielokrotnie bez rejestracji kolejnych wyświetleń CV.

Klient wyraża zgodę na niezwłoczne powiadomienie spółki Monster o zakończeniu współpracy z osobą z przedsiębiorstwa Klienta, która otrzymała hasło dostępu do bazy CV, a spółka Monster zastrzega sobie prawo do anulowania takiego hasła i wygenerowania nowego po powiadomieniu Klienta o tym fakcie. Spółka Monster zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany hasła za powiadomieniem Klienta. Korzystanie z Bazy CV przez dodatkowych użytkowników (innych niż określeni licencjobiorcy Bazy CV) będzie traktowane jako naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Klient wyraża zgodę na korzystanie z bazy CV w celu wyszukiwania kandydatów o profilu odpowiadającym ofercie pracy i zobowiązuje się nie oferować im żadnych dodatkowych usług. Licencja na korzystanie z Bazy CV nie może służyć do tworzenia ogólnych baz danych kandydatów, ani do kontaktu z osobami poszukującymi pracy i osobami, które zamieściły swój życiorys w serwisie w sprawie możliwości wykonywania pracy chałupniczej, możliwości wykonywania pracy po uiszczeniu opłat ani w sprawie współpracy na zasadzie udzielenia franczyzy.

8. BANNERY I BUTTONY REKLAMOWE
Ogłoszenie w formie bannera jest ogłoszeniem wbudowanym w Stronę, zgodnie z Zamówieniem. Ogłoszenie w formie buttonu jest ogłoszeniem graficznym o mniejszych wymiarach niż banner. Po kliknięciu bannera lub buttonu przez osobę poszukującą pracy nastąpi przekierowanie do ogłoszeń lub na stronę internetową Klienta. Bannery na Stronie wyświetlają określoną liczbę różnych ogłoszeń na zasadzie rotacji. Dlatego też ogłoszenie Klienta nie będzie stale widoczne na bannerze wyświetlanym na Stronie.

Klient ma prawo do publikacji bannerów i buttonów oraz innych mediów i sponsoringu ("Banner") na Stronach, zgodnie z Zamówieniem. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej w Zamówieniu, pozycjonowanie Bannera zależne jest od uznania spółki Monster. W najszerszym stopniu dozwolonym przez prawo, spółka Monster nie udziela żadnych gwarancji dotyczących pozycjonowania, poziomu, jakości i ram czasowych dotyczących (i) współczynnika częstości kliknięć, (ii) statystyk odwiedzin, (iii) dostępności i/lub zapewnienia oglądalności Strony, (iv) kliknięć oraz (v) sąsiedztwa ani pozycji jakiegokolwiek Bannera. Spółka Monster nie gwarantuje terminu ani terminów publikacji Bannera, a także nie gwarantuje, że Bannery nie będą publikowane po określonej dacie zakończenia kampanii. Niemniej jednak spółka Monster dołoży wszelkich starań w celu spełnienia wymagań Klienta w tym zakresie. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy spółka Monster usunie Banner Klienta i dokona dezaktywacji odnośnika do strony internetowej, oferty pracy lub Profilu firmy Klienta.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie materiału do bannerów oraz zobowiązuje się dostarczyć wszelkie materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką spółki Monster. Treść Bannera Klienta podlega zatwierdzeniu przez spółkę Monster, która zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania Bannera, rezerwacji miejsca, odnośnika URL i zobowiązania do zapewnienia danej pozycji w dowolnym momencie. Spółka Monster może również odrzucić lub usunąć banner kierujący na nieaktywną stronę internetową lub na stronę, która zostanie uznana za nieodpowiednią do umieszczenia odnośnika do niej na Stronie. Spółka Monster nie podejmuje się oceny zawartości Bannera. Ponadto żadna ocena ani zatwierdzenie nie może być uznawane za potwierdzenie przez spółkę Monster, że dany Banner jest zgodny z niniejszymi warunkami, ani nie stanowi zrzeczenia się przez spółkę Monster praw przysługujących jej w ramach niniejszej Umowy. Spółka Monster nie będzie przyjmować Bannerów zawierających wyskakujące okienka (pop-up) lub automatycznie inicjujących pobieranie jakichkolwiek treści.

Jeśli spółka Monster nie opublikuje Bannera zgodnie z Zamówieniem (lub w przypadku awarii technicznej lub innej, uniemożliwiającej publikację banneru zgodnie z Zamówieniem), wyłączna odpowiedzialność spółki Monster w stosunku do Klienta będzie ograniczona do, według uznania Klienta, zwrotu części opłaty należnej za publikację Bannera lub publikacji Bannera w terminie późniejszym, na porównywalnej pozycji. Bannery, które nie zostaną opublikowane w okresie podanym w Zamówieniu tracą ważność wraz z końcem okresu ważności danego produktu.

9. CAREER AD NETWORK (CAN)
"Kampania reklamowa CAN" jest kampanią tworzoną na podstawie oferty pracy ("Ogłoszenie CAN") wybranej przez Klienta i utworzonej w trybie automatycznym, ustalonym przez spółkę Monster według jej wyłącznego uznania. Ramy czasowe każdej Kampanii reklamowej CAN zostaną określone w Zamówieniu ("Ramy Czasowe"). W tym czasie Ogłoszenie CAN może zostać umieszczone (i) w miejscu wybranym przez spółkę Monster ("Miejsce publikacji wybrane przez spółkę Monster") i/lub (ii) w miejscu udostępnionym przez osobę trzecią (każda zwana "Partnerem CAN"), w którym spółka Monster opublikuje ogłoszenia ("Miejsce publikacji wybrane przez partnera CAN"). Miejsce publikacji i pozycjonowanie będą ustalane przez spółkę Monster przy użyciu algorytmu targetowania. Klient niniejszym zatwierdza wszelkie pozycjonowanie ustalone przez spółkę Monster w tym zakresie. Spółka Monster gwarantuje, że Ogłoszenia CAN nie będą (zgodnie z jej wiedzą) łączone ani wyświetlane na stronach zawierających treści o charakterze wątpliwym lub nielegalnym. Spółka Monster i Partner CAN mogą usuwać Ogłoszenia CAN lub przedterminowo kończyć Kampanię reklamową CAN w przypadku gdy naruszają one postanowienia niniejszej Umowy lub warunki korzystania z którejkolwiek ze Stron bądź warunki Partnera CAN. Ogłoszenie CAN wygasa wraz z upływem terminu ważności związanej z nim oferty pracy. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, spółka Monster nie udziela żadnych gwarancji dotyczących pozycjonowania, poziomu, jakości i ram czasowych dotyczących (i) kosztów jednego kliknięcia, (ii) współczynnika częstości kliknięć, (iii) statystyk odwiedzin, (iv) dostępności i/lub zapewnienia wyświetleń w Miejscach publikacji wybranych przez spółkę Monster ani w Miejscach publikacji wybranych przez Partnera CAN, (v) kliknięć, (vi) skutków publikacji Ogłoszeń CAN, (vii) dokładności danych Partnera CAN (np. zasięgu, liczebności odbiorców, danych demograficznych i innych danych dotyczących charakterystyki odbiorców) oraz (viii) sąsiedztwa ani pozycji jakiegokolwiek Ogłoszenia CAN. Spółka Monster dołoży wszelkich starań by spełnić oczekiwania Klienta, jednak nie gwarantuje terminu ani terminów publikacji ogłoszenia, a także nie gwarantuje, że ogłoszenia nie będą publikowane po określonej dacie zakończenia kampanii.

Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkie materiały do Ogłoszenia CAN, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką spółki Monster. Treść Ogłoszenia CAN podlega zatwierdzeniu przez spółkę Monster, która zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania dowolnego Ogłoszenia CAN, rezerwacji miejsca, odnośnika URL i zobowiązania do zapewnienia danej pozycji w dowolnym momencie. Spółka Monster nie podejmuje się oceny zawartości Ogłoszenia CAN. Ponadto żadna ocena ani zatwierdzenie nie może być uznawane za potwierdzenie przez spółkę Monster, że dane Ogłoszenie CAN jest zgodne z niniejszymi warunkami, ani nie stanowi zrzeczenia się przez spółkę Monster praw przysługujących jej w ramach niniejszej Umowy. Spółka Monster nie będzie przyjmować Ogłoszeń CAN zawierających wyskakujące okienka (pop-up) lub automatycznie inicjujących pobieranie jakichkolwiek treści.

Jeśli spółka Monster nie opublikuje Ogłoszenia CAN zgodnie z Zamówieniem (lub w przypadku awarii technicznej lub innej, uniemożliwiającej publikację ogłoszenia zgodnie z Zamówieniem), wyłączna odpowiedzialność spółki Monster w stosunku do Klienta będzie ograniczona do, według uznania Klienta, zwrotu części opłaty należnej za publikację Ogłoszenia CAN lub ponownej publikacji Ogłoszenia CAN, na porównywalnej pozycji. Ogłoszenia CAN, które nie zostaną opublikowane w okresie podanym w Zamówieniu tracą ważność wraz z końcem Okresu ważności danego produktu.

10. LICENCJA TALENTBIN BY MONSTER
Za każdą licencję TalentBin by Monster objętą Zamówieniem, Monster zezwoli jednemu użytkownikowi kontrolowanemu bezpośrednio przez Klienta („Użytkownik”) na dostęp do bazy danych serwisu społecznościowego TalentBin („TalentBin”) należącego do Monster, zgodnie z daną licencją TalentBin, przez czas określony w Zamówieniu. Każdy Użytkownik może w miesiącu kalendarzowym wyeksportować z bazy danych TalentBin do 100 profili. Klient winien niezwłocznie poinformować Monster o odejściu każdej osoby, której udostępniono hasło, a Monster zastrzega sobie prawo do anulowania tego hasła i wydania hasła zastępczego po powiadomieniu Klienta. Monster zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany wydanych haseł po poinformowaniu Klienta. Licencja TalentBin może być wykorzystywana wyłącznie przez pracodawców w celu poszukiwania pracowników. Licencja TalentBin nie może być wykorzystywana do rozsyłania niechcianych wiadomości drogą poczty konwencjonalnej bądź elektronicznej, wykonywania niechcianych połączeń telefonicznych ani do wysyłania niechcianych faksów dotyczących promocji lub reklamy produktów bądź usług Klienta lub stron trzecich. Licencja TalentBin nie może być również wykorzystywana do sourcingu kandydatów ani kontaktowania się z osobami poszukującymi pracy bądź osobami, które opublikowały swoje CV, odnośnie do propozycji domowej działalności gospodarczej, propozycji pracy samozatrudnienia, bądź propozycji franczyzowych. Jeżeli zostanie stwierdzone, że z dostępu na Licencji TalentBin korzystają inni użytkownicy oprócz wskazanego Użytkownika, wtedy, wedle decyzji Monster, albo (i) Klientowi naliczona zostanie dodatkowa opłata, zgodnie z warunkami niniejszej umowy i według ceny za licencję TalentBin, obowiązującej w danym momencie, albo (ii) dostęp taki będzie stanowić istotne naruszenie umowy.

11. MONSTER TWITTER CARDS
Monster zrealizuje na rzecz Klienta subskrypcje roczną usługi Monster Twitter Cards, obejmujący następujące Tweety w serwisie Twitter: (a) do dziesięciu Tweetów typu Twitter Card każdego dnia roboczego i (b) jeden Tweet każdego dnia roboczego, zawierający odsyłacz do wszystkich ofert pracy, zamieszczonych przez Klienta w serwisie Monster . Każdy Tweet typu Twitter Card zawierać będzie standardowy Tweet do 140 znaków, a poniżej niego Twitter Card z logo Klienta lub innym obrazem dostarczonym przez Klienta; Tweet taki będzie odsyłać do nowej oferty pracy opublikowanej przez Klienta w serwisie Monster oraz zawierać informacje o tej ofercie. Klient musi posiadać lub założyć konto w serwisie Twitter i może wybrać, z jakiej nazwy lub nazw użytkownika będzie korzystać na potrzeby abonamentu na Twitter Cards. Klient musi udzielić Monster zezwolenia na wysyłanie w imieniu Klienta Tweetów z odpowiednich kont w serwisie Twitter.

12. MONSTER TALENT CRM
Monster zezwoli Klientowi na wysyłanie wiadomości do kandydatów z Bazy CV Monster, do określonego, rocznego limitu liczby wiadomości. Monster Talent CRM nie może być wykorzystywane do rozsyłania niechcianych wiadomości pocztą elektroniczną, dotyczących promocji lub reklamy produktów bądź usług Klienta lub stron trzecich. Monster Talent CRM nie może być również wykorzystywane do sourcingu kandydatów ani kontaktowania się z osobami poszukującymi pracy bądź osobami, które opublikowały swoje CV, odnośnie do propozycji domowej działalności gospodarczej, propozycji pracy samozatrudnienia, bądź propozycji franczyzowych. Klient musi szanować życzenia zaprzestania kontaktu ze strony Klienta, wyrażone przez osoby poszukujące pracy. Liczba dziennie wysyłanych wiadomości może być ograniczona przez Monster i może być z czasem zmieniana. Każda wiadomość wysłana do osoby poszukującej pracy będzie odejmowana z puli zakupionych wiadomości w momencie wysłania do poszukującego pracy . Monster nie gwarantuje, że wiadomość dotrze do skrzynki osobistej kandydata.

Monster Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000026127 | NIP: 527-22-29-937 | Kapitał zakładowy: 100.000 PLN